Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2019 14:06 Zatrudnienie na umowę zlecenie zawodowego kuratora sądowego do prowadzenia zajęć z Kodeku rodzinnego i opiekuńczego w zakresie opieki i kurateli, oraz Kodeksu cywilnego w zakresie ubezwłasnowolnienia – ujęcie teoretyczne i praktyczne dla rodziców/opiekunów dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
30.07.2019 10:19 ZS.2411.15.2019 ZS.2411.15.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursu Operator maszyn czyszczących z umiejętnością profesjonalnego sprzątania, aktualizującego kwalifikacje zawodowe na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa : IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1.Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup Zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
24.07.2019 11:58 ZS.2411.13.2019 ZS.2411.13.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
17.07.2019 09:24 ZS.2411.14.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL BASE – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w wymiarze 100 godzin, aktualizującego kwalifikacje zawodowe na rynku pracy dla maksymalnie 12 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa : IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1.Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup Zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
04.07.2019 13:35 Prowadzenie zajęć szkoleniowo - warsztatowych na temat "Seksualność osób z niepełnosprawnością" w związku z realizacją projektu konkursowego "Tacy sami, bez ściany między nami" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
01.07.2019 14:06 ZS.2410.1.254.2019 Wykonanie oraz dostawa plakatów informacyjnych
01.07.2019 10:40 ZS.2411.12.2019 ZS.2411.12.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursu podstaw obsługi komputera wraz z nauką wykorzystania sieci internet w ramach projektu konkursowego "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT - Zadanie 1
10.06.2019 14:14 ZS.2411.11.2019 Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnego kursu z języka angielskiego na poziomie podstawowym w ramach projektu konkursowego „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
07.06.2019 08:55 Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
07.06.2019 08:12 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna