Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2019 08:27 ZS.2411.26.2019 Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
04.11.2019 14:30 ZS.2411.32.2019 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Warsztaty – efektywny animator lokalny” w ramach projektu konkursowego „Aktywne Centrum-Szansa dla Nas!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT - Zadanie 3
04.11.2019 10:52 ZS.2410.1.415.2019 Wykonanie oraz dostawa wizytówek
31.10.2019 11:51 ZS.2410.1.414.2019 Świadczenie usługi obejmującej: zaprojektowanie graficzne, wykonanie druku i dostarczenie materiałów promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
30.10.2019 15:02 ZS.2410.1.411.2019 Zapewnienie kompleksowej usługi w zakresie teleopieki dla łącznie 80 osób niesamodzielnych objętych wsparciem z podziałem na dwie grupy 40 osobowe w ramach projektu „SOS dla Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” – postępowanie nr 2
28.10.2019 13:34 ZI.2410.8.2019 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
24.10.2019 12:56 ZS.2410.1.402.2019 Wykonanie oraz dostawa pendrive'ów
23.10.2019 12:35 ZS.2411.31.2019 Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w zakresie: Świadczenie usług w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
17.10.2019 10:53 ZS.2411.30.2019 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Warsztaty motywacyjno – psychologiczne” dla młodzieży w wieku 18-25 lat uczącej się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, w tym przebywającej w pieczy zastępczej i opuszczającej pieczę zastępczą w ramach projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
17.10.2019 08:17 ZS.2410.1.379.2019 Świadczenie usługi obejmującej: zaprojektowanie graficzne, wykonanie druku i dostarczenie materiałów promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w ramach projektów ,,SOS dla Seniora”, ,,Sosnowiec dla Rodziny” oraz ,,Samo - Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna