Osoba pełnoletnia, która opuszcza rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka lub regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną może ubiegać się m. in. o pomoc:

  • na kontynuowanie nauki,
  • na usamodzielnienie,
  • na zagospodarowanie,
  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Warunkiem uzyskania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest:
- co najmniej roczny okres pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej,
- trzyletni okres pobytu w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce na podstawie postanowienia sądowego,
- posiadanie indywidualnego programu usamodzielnienia zatwierdzonego przez Dyrektora MOPS,
- realizacja postanowień zawartych w indywidualnym programie usamodzielnienia,
- w przypadku pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie pomoc ta jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200 zł,
- w przypadku gdy miesięczny dochód osoby usamodzielnianej  przekracza kwotę 1 200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową majątkową lub osobistą,
- złożenie wniosku o pomoc

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
- w szkole,
- zakładzie kształcenia nauczycieli,
- w uczelni,
- na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
- u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 566 zł miesięcznie i przyznawana jest na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.
Pomoc na usamodzielnienie wynosi:
1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną- nie mniej niż 3 730 zł jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat,
2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo- wychowawczą:
- nie mniej niż 7 458 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat
- nie mniej niż 3 730 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat
- nie mniej niż 1 865 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1 695 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 390 zł.
Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.
Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 821)

Świadczenia  dla usamodzielniających się wychowanków  domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,  młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz wychowanków, którzy opuścili rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą przed 1.01.2012r.

Dla osób usamodzielnianych, które przed 1.01.2012r. opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo - wychowawczą, lub pobierały pomoc przyznaną na podstawie art.88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) stosuje się przepisy dotychczasowe.

Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje przy spełnieniu poniższych warunków osobie kontynuującej naukę do chwili ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. Kwota pomocy wynosi 528,90 zł miesięcznie.

Warunkiem uzyskania pomocy jest:
- co najmniej roczny okres pobytu w opiece poza rodziną naturalną,
- umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce na podstawie postanowienia sądowego,
- dochód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekraczający 200% kryterium ustawowego tj. 1 056 zł na osobę, lub w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie wyższy niż 1 402 zł,
- realizacja postanowień zawartych w indywidualnym programie usamodzielnienia.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może być przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby, w szczególności na:
- polepszenie warunków mieszkaniowych,
- stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- pokrycie wydatków związanych z nauką innych niż finansowane z pomocy bieżącej na kontynuowanie nauki.
Warunkiem uzyskania pomocy na usamodzielnienie jest:
- co najmniej roczny okres pobytu w opiece poza rodziną naturalną,
- umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce na podstawie postanowienia sądowego,
- dochód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekraczający 200% kryterium ustawowego tj. 1 056 zł na osobę, lub w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie wyższy niż 1 402 zł,
- realizacja postanowień zawartych w indywidualnym programie usamodzielnienia.
Wysokość pomocy zależy od okresu przebywania poza opieką rodziny naturalnej oraz typu tej opieki i mieści się w przedziale od 1 763 zł do 5 289 zł.
W przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wypłaca się w ratach lub jednorazowo po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach (np.otrzymanie mieszkania) pomoc można wypłacić w trakcie nauki.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej może być przeznaczona na :
- materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenie mieszkania,
- niezbędne urządzenia domowe,
- sprzęt rehabilitacyjny,
- sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.
Warunkiem uzyskania pomocy na zagospodarowanie jest:
- umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce na podstawie postanowienia sądowego,
- realizacja postanowień zawartych w indywidualnym programie usamodzielnienia.
Wartość pomocy wynosi od 1 763 zł do 5 289 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Podstawa prawna:
- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) - dotyczy wychowanków, którzy opuścili rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą przed 1.01.2012r.
- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz.1507)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r., poz.954 w sprawie pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki lub zagospodarowanie

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Sławomir Królczyk
Data publikacji:28.07.2015 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agnieszka Komnata-Krok
Data aktualizacji:17.08.2021 10:34