INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

OD 01.07.2020r. PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE WNIOSKI ELEKTRONICZNE, WNIOSKI PAPIEROWE PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 01.08.2020r.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ELEKTRONICZNYCH!

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;

 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33,

 • kierując pisma na adres administratora,

 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP,

 • kierując zapytania związane z ochroną danych osobowych na adres poczty elektronicznej: iod@mopssosnowiec.pl;

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także gdy przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązków przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 • podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,

 • podmiotom, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom, z którymi MOPS zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;

 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

* poniżej informacja do pobrania jako załącznik!

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia, albo jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.

 

UWAGA!

Za bezskuteczną egzekucję alimentów uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a). braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b). braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Miesięczny dochód rodziny netto w przeliczeniu na każdą osobę nie może przekraczać kwoty 800 zł netto (po uwzględnieniu ewentualnego dochodu utraconego/uzyskanego). Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej

2. zawarła związek małżeński.

UWAGA! Osoba pobierająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może w tym samym czasie otrzymywać świadczeń alimentacyjnych od dłużnika alimentacyjnego lub organu egzekucyjnego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacone za okres, w którym osoba uprawniona otrzymała alimenty, jest świadczeniem nienależnie pobranym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

UWAGA! Nowe wzory wniosków obowiązujące od 1 sierpnia 2017 roku dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Łukasz Kwiecień
Data publikacji:07.07.2015 09:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Marek Knap
Data aktualizacji:20.04.2021 09:16