ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Od dnia 1.01.2014r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 716)

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2133 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2133 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.


Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się
    z 2 do 4 osób,
- 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się
    z co najmniej 5 osób.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2021r., poz. 393) wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2021 r.
do dnia 30 kwietnia 202
2 r. wynosi:

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.

 


Termin i sposób załatwienia:

Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Sposób wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się od miesiąca złożenia wniosku wraz
z kompletem dokumentów.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej po uprawomocnieniu się decyzji, do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia:
- wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu),
- rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną,
- decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy (do wglądu),
- dowód osobisty (do wglądu).

Składanie wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny

Należy pobrać druk wniosku dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu,
ul. 3 Maja 33, parter – pokój 106  (tel. 32 296 22 07 lub 32 296 23 40).

Druk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33, parter – pokój nr 102.

DECYZJA O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

Godziny przyjęć wniosków:

poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-17.30
wtorek - czwartek w godzinach 8.00-15.00
piątek w godzinach 8.00-12.45

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zryczałtowany dodatek energetyczny
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Sławomir Królczyk
Data publikacji:31.12.2013 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Filipek Stanisława
Informację aktualizował:Emilia Pikuła
Data aktualizacji:21.06.2021 11:41