Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 746 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej (Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka)
 • 1131 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. (Rodzinę zastępczą zawodową lub niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka)

- rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka:

- rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Jak uzyskać pomoc pieniężną dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej?

Niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądowego o ustanowieniu dla dziecka rodziny zastępczej należy zgłosić się do pracownika Działu ds. Rodzin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, III piętro, pokój 425, tel. 32/296-22-79

Wymagane dokumenty (kserokopie oraz oryginały do wglądu):

 • dowód osobisty,
 • wniosek o przyznanie świadczenia dla rodziny zastępczej
 • postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej,
 • akt urodzenia z nr pesel dziecka,
 • potwierdzenie z Wydziału Ewidencji Ludności o zameldowaniu dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka jeżeli takie posiada.
 • nr konta bankowego
 • informacje o rodzicach biologicznych dziecka (dane osobowe, miejsce pobytu, informacja czy dziecko ma zasądzone alimenty , wyrok sądu o alimentach, informacja czy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w przypadku zasądzonych alimentów)

Decyzję o przyznaniu pomocy pieniężnej dla dziecka otrzymują osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej po rozpatrzeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, złożonego do Działu ds. Rodzin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
Termin załatwienia sprawy, wynosi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Szczegółowe warunki finansowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity  Dz. U. z 2020r., poz. 821).

Rodziny zastępcze, które otrzymywały pomoc przed 1.01.2012r. i złożyły wniosek do 01.02.2012r. o przyznanie świadczeń na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych są objęte pomocą określoną w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Świadczenia dla rodzin zastępczych
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Sławomir Królczyk
Data publikacji:19.03.2013 11:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agnieszka Komnata-Krok
Data aktualizacji:17.08.2021 10:31