DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy jest przyznawany na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1). Aby go otrzymać należy spełnić kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe

  1. gospodarstwo  jednoosobowe - 2100 zł
  2. gospodarstwo wieloosobowe - 1500 zł na osobę

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

                                                                                                       

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

Gospodarstwo 1 – osobowe

 

400,00 zł

Gospodarstwo 2 do 3 osób

 

600,00 zł

Gospodarstwo 4 do 5 osób

 

850,00 zł

Gospodarstwo 6 i więcej osób

 

1150,00 zł

 

Podwyższony dodatek osłonowy

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 3 powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243),  dodatek osłonowy wynosi rocznie:

Gospodarstwo 1 – osobowe

 

500,00 zł

Gospodarstwo 2 do 3 osób

 

750,00 zł

Gospodarstwo 4 do 5 osób

 

1062,50 zł

Gospodarstwo 6 i więcej osób

 

1437,50 zł

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Osoby, które złożą wnioski do 31 stycznia 2022 roku, otrzymają wypłatę świadczenia
w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca 2022 roku, drugą do 2 grudnia 2022 roku. Pozostałym osobom, które złożą swoje wnioski od 1 lutego 2022 roku do
 31 października 2022 roku, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo, w całości
.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej przesyła się informację o przyznaniu dodatku osłonowego lub informację można odebrać osobiście.

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego?

 

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Adres skrytki Epuap: /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP


Wnioski w formie papierowej można złożyć:


w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, parter, pokój 102 w godzinach:

poniedziałek od 8:00 do 17:30,

wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00

piątek od 8:00 do 12:45

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec  (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego wysyłana będzie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Informację odebrać będzie można również w pok. 106, parter. (informacja Działu Dodatków Mieszkaniowych).

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dodatek osłonowy
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Artur Stępień
Data publikacji:04.01.2022 12:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Patrycja Grzyszka
Data aktualizacji:09.08.2022 14:53