Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;

 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33,

 • kierując pisma na adres administratora,

 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP,

 • kierując zapytania związane z ochroną danych osobowych na adres poczty elektronicznej: iod@mopssosnowiec.pl;

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani/Pana wniosku o ustalenie prawa do pomocy materialnej dla uczniów, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także gdy przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązków przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 • podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,

 • podmiotom, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom, z którymi MOPS zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;

 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa wynikającym z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz uchwały nr 419/XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca w związku z uchwałą nr 282/XXIII/2015 Rady Miejskiej
  w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sosnowiec
  , a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

* poniżej informacja do pobrania jako załącznik!

 

Od stycznia 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu rozpoczął realizację pomocy materialnej dla uczniów szkół wynikającej z ustawy o systemie oświaty.


Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d pkt 1 Ustawy o systemie oświaty:

 1. bezrobocie;
 2. niepełnosprawność;
 3. wielodzietność
 4. alkoholizm
 5. narkomania
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 8. rodzina niepełna
 9. inne zdarzenia losowe

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 528 zł na osobę i jest zgodne z Ustawą o pomocy społecznej.


Osoby uprawnione do świadczeń w formie stypendium szkolnego:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z wyłączeniem uczniów realizujących obowiązek szkolny w klasie „0”.
Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ustawowego terminu.

Wnioski o pomoc materialną można składać w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 33 pokój 203,
 • Za pośrednictwem poczty – DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO,


Pomoc jest adresowana do uczniów mieszkających na terenie gminy Sosnowiec.
Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów od października do czerwca danego roku szkolnego.
Realizacja stypendium szkolnego odbywa się na zasadzie zwrotu kosztów i może być przyznana w następujących formach:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wyjazdach edukacyjnych, zajęciach, edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne i inne poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia;
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: podręczników; książek popularno – naukowych; przyborów szkolnych, innych pomocy i przyrządów naukowych lub wyposażenia szkolnego, stroju galowego, obuwia sportowego, stroju gimnastycznego, oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji ucznia; komputera lub laptopa, drukarki, programów edukacyjnych i akcesoriów komputerowych w zakresie pobieranego kształcenia; abonamentu za Internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego (z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych);
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 3 ustawy, w tym w szczególności kosztów: dojazdu do szkoły: koszt pobytu w bursie lub internacie, opłat za szkołę lub w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Inną formą z jakiej może skorzystać uczeń jest zasiłek szkolny który może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

     Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł. Powyższe świadczenie ma charakter uznaniowy.
Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Zadanie realizowane jest w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Osoby do kontaktu: Agnieszka Matejek – Rybak, Sebastian Bień tel. (32) 296 23 46, pokój 203 w godzinach pracy urzędu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Łukasz Kwiecień
Data publikacji:18.08.2016 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Marek Knap
Data aktualizacji:20.04.2021 10:03