Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli usługa umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.


Wysokość dofinansowania:
Wysokość przyznanego dofinansowania nie być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Dofinansowanie może uzyskać jedynie osoba głuchoniema lub głuchoniewidoma, co musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty potwierdzającym rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej (ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika).
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które ma nocy przepisów są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług.

Przyjmowanie i wydawanie wniosków, udzielanie informacji parter - obok wejścia głównego

poniedziałek od 12:00 do 17:00
wtorek - czwartek od 9:00 do 12:00
piątek od 9:00 do 11:00


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika ze środków PFRON
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Elżbieta Uracz
Data publikacji:29.01.2016 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Klaudia Bogusz
Data aktualizacji:08.04.2021 08:58