Dofinansowanie do nabycia sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, u których zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego oraz których średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc,
w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

  2. 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania:

w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny –  do 80 % kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, jednak nie więcej niż 10.000 zł, z tym że maksymalna wysokość dofinansowania do nabycia sprzętu komputerowego nie może być wyższa niż 2.500 zł;

Dofinansowaniem nie może zostać objęty sprzęt, który został zakupiony przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem stosownej umowy cywilno – prawnej.

Przyjmowanie i wydawanie wniosków, udzielanie informacji parter - obok wejścia głównego

poniedziałek od 12:00 do 17:00
wtorek - czwartek od 9:00 do 12:00
piątek od 9:00 do 11:00


 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie do nabycia sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Elżbieta Uracz
Data publikacji:29.01.2016 11:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Klaudia Bogusz
Data aktualizacji:08.04.2021 09:00