Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu w związku z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności.


Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.


Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.


Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.


O dofinansowanie zadań ze środków PFRON, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem mogą ubiegać się w zakresie:

Likwidacji barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami, lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku , w którym zamieszkują.

Wysokość dofinansowania w zakresie likwidacji barier architektonicznych polegających na likwidacji barier wewnątrz lokalu – do 95 %  kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 12.000 zł.

Wysokość dofinansowania w zakresie likwidacji barier architektonicznych polegających na budowie pochylni i podjazdów do budynków mieszkalnych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby z niepełnosprawnością:

a) do 95 % kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 20.000 zł;

b) dla osób z niepełnosprawnością aktywnych zawodowo - do 95 % kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 22.000 zł.

Likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi   z niepełnosprawności.

 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na ten cel, tj. jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu ostatnich trzech lat otrzymała dofinansowanie np. do likwidacji barier technicznych, to o kolejne dofinansowanie na ten cel może ubiegać się po upływie trzech lat, natomiast nie wyklucza to możliwości otrzymania dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i/lub architektonicznych. Termin trzyletni dotyczy odrębnie barier technicznych i w komunikowaniu się. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu roku przed złożeniem wniosku nie uzyskały dofinansowania ze środków Funduszu na ten cel.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych - do 95% kosztów zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług dotyczących likwidacji barier technicznych, jednak nie więcej niż 20.000 zł;

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się:

do 95 % kosztów zakupu urządzenia (wraz z montażem) lub wykonania usług w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się, jednak nie więcej niż 5.000 zł, z zastrzeżeniem, lit. a i b:

  1. maksymalna wysokość dofinansowania do nabycia sprzętu komputerowego nie może być wyższa niż 2.500 zł;
  2. maksymalna wysokość dofinansowania do nabycia udźwiękowionego telefonu komórkowego nie może być wyższa niż 2.500 zł.

Dofinansowanie likwidacji barier nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ma zaległości wobec Funduszu lub jeżeli osoba ta w ciągu trzech lat (bariery techniczne i w komunikowaniu się) lub w ciągu roku (bariery architektoniczne) przed złożeniem wniosku była strona umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.
 
Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy cywilno –prawnej.

Wniosek można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu,  ul. 3-go Maja 33, parter obok wejścia głównego  tel. (32) 296 22 23, 296 22 71


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków PFRON
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Elżbieta Uracz
Data publikacji:29.01.2016 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Klaudia Bogusz
Data aktualizacji:08.04.2021 10:16