Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie jest udzielane na pisemny wniosek.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może wynosić:

 

  1. do 100 % udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;

  2. do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit;

  3. Dofinansowanie w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  nie przysługuje, gdy ich zakup został dokonany przed dniem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia  niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego; dofinansowaniem nie będzie objęty również zakup dokonany w roku 2019 i w latach wcześniejszych.

 

 


 

Przyjmowanie i wydawanie wniosków, udzielanie informacji parter - obok wejścia głównego

poniedziałek od 12:00 do 17:00
wtorek - czwartek od 9:00 do 12:00
piątek od 9:00 do 11:00

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 -rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków PFRON
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Elżbieta Uracz
Data publikacji:28.01.2016 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Klaudia Bogusz
Data aktualizacji:08.04.2021 09:07