Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

­

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Agnieszka Sekunda

Dane teleadresowe:
ul. Szpitalna 1, II piętro, pokoje od 1 do 6
41-200 Sosnowiec
tel: 669-783-012
e-mail: zppwr@mopssosnowiec.pl

Do głównych zadań zespołu należy:

•    Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
•    Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie
•    Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie miasta
•    Monitoring, superwizję i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem  przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół. Realizację zapisów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 oraz przedstawianie wniosków, opinii i rekomendacji  Prezydentowi Miasta Sosnowca
•    Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
•    Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych
•    Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do  przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów  i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań
•    Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiących dla niego źródło informacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.

Dane przetwarzane są w siedzibie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Sosnowcu przy ul. Szpitalna 1.

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować  się:

 • osobiście w siedzibie MOPS przy ul, 3 Maja 33, II piętro, pokój nr 312,
 • telefonicznie: 32 2962212,
 • pisemnie, kierując pisma na adres Administratora.

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Źródłem danych osobowych mogą być organy ścigania, podejmujące interwencję w przypadku zgłoszenia faktu przemocy domowej oraz instytucje i osoby fizyczne.

Dostęp do danych osobowych osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie jest wyłączony zgodnie z przepisami art. 9c ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • diagnozowania problemu przemocy w rodzinie;
 • interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • podejmowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

 Podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), na podstawie art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska karta".

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym. Organy te to przede wszystkim Policja oraz sądy powszechne.

 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Ośrodku oraz z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9c ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • sprostowania (poprawiania) danych ,
 • uzupełnienia swoich danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest obowiązkowe.

Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Magdalena Olszar
Informację wytworzył:Agnieszka Sekunda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2016 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.06.2021 10:44 Edycja dokumentu (Anna Woźniak)
02.06.2021 10:34 Edycja dokumentu (Anna Woźniak)
01.06.2021 11:00 Edycja dokumentu (Anna Woźniak)
01.06.2021 10:31 Edycja dokumentu (Anna Woźniak)
01.06.2020 13:00 Edycja dokumentu (Anna Woźniak)
06.09.2016 11:57 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Olszar)