Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;

 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312, w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 17:00;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia
  4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
  , na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: podmiotom, z którymi Ośrodek zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy
  z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

* poniżej informacja do pobrania jako załącznik!

 

INFORMACJA NA TEMAT UPRAWNIEŃ DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA

 

podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przyznaje się z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Takie zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy prawa nie określają wzoru tego zaświadczenia, zatem przy odbiorze dokumentu od lekarza należy zwrócić uwagę na zgodność jego treści z zapisem ustawy.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w terminie 12  miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną potwierdza zaświadczeniem lekarz lub położna (obowiązuje druk zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką)   - druk do pobrania w załącznikach. Obowiązku przedstawienia takiego zaświadczenia nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko. 

UWAGA! Aktualne wzory wniosków dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Jednorazowe świadczenie ustawa "Za zyciem"
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Marek Knap
Data publikacji:09.02.2017 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Marek Knap
Data aktualizacji:27.08.2020 14:06